ÖZLEM KIRGEL

OYUNCU - YÖNETMEN
ÖZGEÇMİŞ

Mesleki Teknik Eğitim

KISA FİLM YAPIM KURSU

KURS SÜRESİ : 344 SAAT 

Kısa film yapımında, çekim öncesi ve sonrası temel teknik cihazları

kullanma ve senaryo oluşturma bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Sinemanın doğuşu, Türk sineması, ön yapım aşamaları, senaryonun öğeleri ve dramatik yapısı, çekim hazırlıkları, görüntü estetiği, dramatik aydınlatma yöntemleri, çekim sonrası çalışmalar, kurgunun temelleri, dijital video düzenlemesi.

İstihdam Alanları: Programı tamamlayan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda, medya sektöründe radyo ve televizyonlarda, reklâm şirketlerinde, haber ajanslarında ve prodüksiyon firmalarında istihdam imkânı bulabilirler.

 

SENARYO YAZARLIĞI KURSU

KURS SÜRESİ : 288 SAAT

Basit düzeyde, bir hikâyenin temel öğelerini inceleyebilme, senaryonun dramatik yapısını oluşturma, zaman ve mekân örgüsünü kurabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Yazılı ve görsel medyayı takip etme, kaynak taraması ve gözlem, planlı ve etkili yazma, raporlama, anayasal hak ve sorumluluklar, fikir hakları,

toplumsal düzen, senaryonun dramatik yapısı, temel öğeleri, içeriği ve evreleri.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, TV ve radyolarda, prodüksiyon şirketlerinde, haber ve reklam ajanslarında vb. kuruluşlarda çalışabilir.

 

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ
KUKLA YAPIMI

KURS SÜRESİ : 180 SAAT

İpli kukla yapımında çizim, yontma işini yaparak, kuklanın boyanması giydirilmesi ve oynatım tahtasına uygun şekilde iplerini bağlayabilen sahne uygulamalarını yapabilen kişilerin eğitimi.  Kukla çeşitlerini ve özelliklerini tanıma, gelişimsel hedeflere uygun kukla hazırlamaya yönelik becerilerini kazanır.

İstihdam Alanları: Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, yer alan firmalar,
meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.