ABSÜRD

Günümüz çağdaş düşüncesine göre, tiyatro, uygar bakış açısının olduğu bir sanat türüdür. Diğer sanat dallarından (şiir, resim, heykel v.s) daha geniş bir kitleye hitap eden tiyatro, değişen toplumun, değişen düşünceleri ile kesiştiği noktada yer alır. Tiyatro sanatının yüzyıllar boyunca değişen biçiminin en son halkalarından birisidir “absürd tiyatro”. İlk zamanlar üzerinde çok durulmayan absürd tiyatro, günümüz eleştirmenler tarafından önemli ve dikkate değer bulunmuş, aynı zamanda çağımızın en nitelikli dramatik yapıtlarının üretildiği bir yazın türü olarak kabul edilmiştir.

Temelinde geniş ölçüde batı geleneğinin antik uzantıları vardır ve Fransa ’da olduğu kadar, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, İsviçre, Doğu Avrupa, Rusya ve A.B.D’de de yorumcuları (yazarları) bulunmaktadır. 1950’li yıllarda başlıcalıkla Fransa’da yaygınlık kazanmış avangard (öncü akım) bir tiyatro akımı ve anlayışıdır. Günümüz burjuva dünyasının alışılmış beylik değerlerine dayalı yaşam tarzını olumsuzlayıcı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.

Absürd Tiyatro toplumsal yabancılaşmayı bir insanlık durumu olarak almış,dünya savaşlarının yol açtığı,bunalımdan kaynaklanan kötümser, bilinemezci, hiçlikçi, yaşamın mantık dışılığı ve anlamsızlığını ortaya koymaya insanlar arası iletişimin olanaksızlığını göstermeye çalışmıştır. Absürd tiyatro bu düşünce yapısı doğrultusunda, geleneksel dramatik biçimleri ve anlamlı diyalog düzenini yıkmış, eylem ve çatışmaya bağlı olmayan bir oyun yapısı kurmuş, mantığa aykırı bir diyalog düzenini oyun dili haline getirmiştir.

 

1) Sözcük Olarak Absürd:

“Absürd özünde, müzikal bağlamda “armoniden yoksun” demektir. Bu yüzden genelde “bir kural yada nedene bağlı olarak uyumdan yoksun; uyuşmaz, akla yatkın olmayan, mantıksız” olarak tanımlanır. Yaygın kullanımında “absürd” kısaca “saçma” demektir. Fakat Camus’un kullandığı ve Martin Esslin’in de onayladığı tanım bu değildir. Camus’a göre “insan durumunun, saçmalığının verdiği metafizik açının dramı”dır. İonesco ise bu deyimden kendi anladığını şöyle açıklamaktadır

Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise absürd “akla, mantığa uymayan, saçma, boş, anlamsız” olarak açıklanmıştır.